8
8

[:ru]Как подать заявление на перерасчет пенсии онлайн – инструкция от пенсионного фонда[:ua]Як подати заяву на перерахунок пенсії онлайн – інструкція від пенсійного фонду[:]

[:ru]Как сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии онлайн, рассказали в пенсионном фонде, сообщает NNS. Такая возможность есть на сайте ПФУ.

На портале пенсионного фонда можно также изменить способ и место получения выплат.

Для удобства средствами Веб-портала предоставляется возможность гражданам подать заявление на перерасчет пенсии. Сервис предоставляется для пользователей, которые вошли на ВЕБ-портал по ЭЦП», — сказано в сообщении.

Пользователю, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии, а именно:

 • заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;
 • выбрать (при необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;
 • определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) или бумажное пенсионное удостоверение (ППП);
 • добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым;
 • сформировать заявление — если выбрана необходимость одновременной подачи заявления на ЭПП/ППП);
 • подписать заявление ЭЦП и отправить ее в орган ПФУ.

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на ВЕБ-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решению о перерасчете пенсии.

Заявление на индивидуальный перерасчет пенсии подается в связи с:

 • выездом на постоянное место жительства за границу,
 • возобновлением выплаты пенсии,
 • выплатой части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном содержании,
 • выплатой пенсии по доверенности, срок действия которой больше одного года, за каждый год действия такой доверенности.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет производится из заработной платы, из которой исчислена пенсия.

Заявление о перерасчете пенсии подается пенсионером лично или его законным представителем по месту нахождения на учете как получателя пенсии.

Не предусмотрен перерасчет пенсий за выслугу лет, назначенных на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении, если получатели таких пенсий не достигли возраста, установленного ст. 26 Закона О пенсионном страховании. Это педагоги, медицинские работники, работники авиации и работники других профессий, работа на которых приводит к потере трудоспособности до достижения лицами пенсионного возраста.

Кстати, недавно “NNS” писал:

Как проверить свой стаж – рассказали в пенсионном фонде

Пенсии в Украине снизятся на 10% – заявление Минсоцполитики

Максимальная пенсия -кому и насколько проведут перерасчет

 [:ua]Як сформувати і подати заяву на перерахунок пенсії онлайн, розповіли у пенсійному фонді, повідомляє NNS. Така можливість є на сайті ПФУ.

На порталі пенсійного фонду також можна змінити спосіб і місце отримання виплат.

«Для зручності засобами Веб-порталу надається можливість громадянам подати заяву на перерахунок пенсії. Сервіс надається для користувачів, які увійшли на ВЕБ-портал за ЕЦП», — сказано в повідомленні.

Користувачу, що зареєструвався на Порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, надається можливість сформувати та подати заяву на перерахунок пенсії, а саме:

 • заповнити атрибути заяви на перерахунок пенсії;
 • обрати (за потребою) спосіб інформування за етапами обробки заяви;
 • визначити бажання отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) або паперове пенсійне посвідчення (ППП);
 • додати скан-копії документів, які є обов’язковими для заяви, та додатково тих документів, які користувач вважає за необхідним;
 • сформувати заяву (заяви — якщо обрано необхідність одночасної подачі заяви на ЕПП/ППП);
 • підписати заяву ЕЦП та надіслати її до органу ПФУ.

За результатами опрацювання заяви спеціалістами ПФУ користувач на ВЕБ-порталі отримує інформацію щодо стану обробки заяви та рішення щодо перерахунку пенсії.

Заява на індивідуальний перерахунок пенсії подається у зв’язку з:

 • виїздом на постійне місце проживання за кордон,
 • поновленням виплати пенсії,
 • виплатою частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні,
 • виплатою пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік дії такої довіреності.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з урахуванням не менш як 24-х місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Перерахунок проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія.

Заява про перерахунок пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Не передбачено перерахунок пенсій за вислугу років, призначених на умовах, визначених Законом України Про пенсійне забезпечення, якщо отримувачі таких пенсій не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України Про пенсійне страхування. Це педагоги, медичні працівники, працівники авіації та працівники інших професій, робота на яких призводить до втрати працездатності до досягнення особами пенсійного віку.

До речі, нещодавно “NNS” писав:

Як перевірити свій стаж – розповіли у пенсійному фонді

Пенсії в Україні знизяться на 10% – заява Мінсоцполітики

Максимальна пенсія -кому і наскільки проведуть перерахунок

 [:]

To Top