Купити квартиру в Дніпрі

Без категорії

[:ru]Доходы от депозитов и покупку валюты нужно будет указывать для назначения субсидии[:ua]Доходи від депозитів та купівлю валюти треба буде вказувати для призначення субсидії[:]

[:ru]Министерство социальной политики подготовило изменения в формы Заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Декларация дополнена нормами о банковских депозитах и покупке валюты.

Документ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), передает РБК-Украина, информирует НСН.

Декларация будет дополнена следующими пунктами:

  • Информация о приобретении безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии.
  • Сведения о наличии… средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума (сейчас прожиточный минимума 2270 гривен, – ред.).
    Кроме того, нужно будет указать автомобиль, с даты выпуска которых прошло менее 5 лет (сейчас нужно указывать автомобиль старше 15 лет).

Как и сейчас, нужно будет указать информацию о расходах на сумму более 50 тысяч гривен. Но этот пункт детализирован, в нем прописаны ценные бумаги, финансовые инструменты, виртуальные активы и тому подобное.

Остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 апреля ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Постановлением устанавливается, что: при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т. п; ужесточаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.

Кроме того, прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.

Напомним, Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предусматривается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.[:ua]Міністерство соціальної політики підготувало зміни до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Декларація доповнена нормами про банківські депозити та купівлю валюти.

Документ розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), пише РБК-Україна, передає НСН.

Декларація буде доповнена такими пунктами:

  • Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.
  • Відомості про наявність… коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (зараз прожитковий мінімуму 2270 гривень, – ред.).

Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років (зараз потрібно вказувати автомобіль старше 15 років).

Як і зараз, потрібно буде вказати інформацію про витрати на суму понад 50 тисяч гривень. Але цей пункт деталізований, у ньому прописані цінні папери, фінансові інструменти, віртуальні активи тощо.

Залишається чинним пункт щодо сплати аліментів та відсутності заборгованості за ними.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Постановою встановлюється, що: під час призначення субсидій будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо; посилюються вимоги під час призначення субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Крім того, припиняється діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про зміну порядку надання житлових субсидій населенню. Документом передбачається подача заяв і декларацій в травні 2021 року.[:]

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×