17
17

[:ru]Украинцам урежут пенсии: сколько сможем получать[:ua]Українцям уріжуть пенсії: скільки зможемо отримувати[:]

[:ru]В Украине размер пенсий будет ежегодно сокращаться. В результате, уже вскоре вместо 30% от зарплаты на заслуженном отдыхе можно будет получать всего 20%. Но и это не предел.

Об этом NNS узнал из сообщения Курса Украины.

Украинцы сейчас, по данным Минсоцполитики, получают пенсию, размер которой составляет 30% от прежней зарплаты. К примеру, если вы официально получали 10 тыс. грн, то в лучшем случае на заслуженном отдыхе можно получать 3 тыс. грн.

Но в будущем ситуация будет только ухудшаться.

“Перспектива – будет 20%”,говорит Марина Лазебная на круглом столе на тему пенсионной реформы.

То есть с той же зарплатой в 10 тыс. можно будет получать только около 2 тыс. грн пенсии. И это не предел. Еще несколько месяцев назад премьер Денис Шмыгаль заявлял, что пенсий вообще может не быть. Дефицит Пенсионного фонда растет с каждым годом, рынок труда частично находится в тени, зарплаты платят в конвертах. В такой ситуации правительство может либо бороться с тенью, либо соглашаться: банкротства Пенсионного фонда не избежать. И, судя по заявлениям министра и премьера, сейчас речь идет о втором варианте.

Почему падают пенсии?

Еще до 2017-го украинцы за каждый отработанный год получали 1,5% от расчетного заработка. Уже четыре года как вместо 1,5% начисляют только 1%. И здесь стоит учесть, что речь идет не о проценте от зарплаты.

Среди причин ухудшения ситуации в Пенсионном фонде:

  • демографический кризис (количество работающих сокращается, количество пенсионеров растет);
  • высокий уровень зарплат в тени;
  • неэффективная работа правительства в сфере пенсионного обеспечения.

Как рассчитывается размер пенсии?

Для расчета размера будущей пенсии используют три переменных показателя: собственную зарплату, стаж, среднюю зарплату по стране.

Формула выглядит таким образом:

  • средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, умножить на стаж в годах и на 1%.

Такая формула приводит к тому, что пенсия будет значительно ниже, чем если бы ее размер считался от размера зарплаты. К слову, некоторые категории (например, судьи) могут просто получить около 80% зарплаты того, кто сейчас продолжает работать в должности судьи.[:ua]В Україні розмір пенсій буде щорічно скорочуватися. В результаті, вже незабаром замість 30% від зарплати на заслуженому відпочинку можна буде отримувати лише 20%. Але і це не межа.

Про це NNS дізнався з повідомлення Курсу України.

Українці зараз, по даним Мінсоцу, отримують пенсію, розмір якої становить 30% від колишньої зарплати. Наприклад, якщо ви офіційно отримували 10 тис. грн, то в кращому випадку на заслуженому відпочинку можна отримувати 3 тис. грн.

Але в майбутньому ситуація буде тільки погіршуватися.

“Перспектива – буде 20%”,каже Марина Лазебна на круглому столі на тему пенсійної реформи.

Тобто з тієї ж зарплатою в 10 тис. можна отримуватиме тільки близько 2 тис. грн пенсії. І це не межа. Ще кілька місяців тому прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що пенсій взагалі може не бути. Дефіцит Пенсійного фонду зростає щорічно, ринок праці частково знаходиться в тіні, зарплати платять в конвертах. У такій ситуації уряд може або боротися з тінню, або погоджуватися: банкрутства Пенсійного фонду не уникнути. І, судячи з заяв міністерки і прем’єра, зараз йдеться про другий варіант.

Чому падають пенсії?

Ще до 2017-го українці за кожен відпрацьований рік отримували 1,5% від розрахункового заробітку. Уже чотири роки як замість 1,5% нараховують тільки 1%. І тут варто врахувати, що йдеться не про відсоток від зарплати.

Серед причин погіршення ситуації в Пенсійному фонді:

  • демографічна криза (кількість працюючих скорочується, кількість пенсіонерів зростає);
  • найвищий рівень зарплат в тіні;
  • неефективна робота уряду в сфері пенсійного забезпечення.

Як розраховується розмір пенсії?

Для розрахунку розміру майбутньої пенсії використовують три змінних показника: власну зарплату, стаж, середню зарплату по країні. Формула виглядає таким чином:

  • середня зарплата по країні за три роки помножити на співвідношення власної зарплати до середньої, помножити на стаж в роках і на 1%.

Така формула призводить до того, що пенсія буде значно нижчою, ніж якби її розмір рахувався від розміру зарплати. До речі, деякі категорії (наприклад, судді) можуть просто отримати близько 80% зарплати того, хто зараз продовжує працювати на посаді судді.[:]

To Top