[:ru]Внесены изменения в право собственности на землю – чья земля под купленным домом[:ua]Внесено зміни в право власності на землю – чия земля під купленим будинком[:]

[:ru]В Украине внесены изменения в право собственности на землю. Согласно новым правилам, вступившим в силу с 28 октября, право собственности на землю под купленным домом автоматически переходит к новому владельцу дома

Это следует из нового закона № 1174. Он рассматривает земельный участок и размещенный на нем объект недвижимости как единую правовую долю. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Как это будет происходить на практике?

Во время купли-продажи дома или его наследования (речь идет не только о жилой недвижимости, но и других сооружениях или объектах незавершенного строительства) вместе с правом на здание новый владелец автоматически приобретает и право собственности на земельный участок под этим зданием.

real estate agent working in his office P68S2PN min

Исключение составляют только многоквартирные дома.

Возможны также определенные особенности обретения права на землю. Например, если покупатель или наследник приобретает право только на долю недвижимости. Тогда он автоматически приобретает право и на долю земли пропорционально его доле недвижимости. Но здесь возможны варианты. К примеру, если предшествующий собственник земли имел право принадлежности на долю земли в другом размере. Тогда его правопреемник получает в собственность землю в том же размере.

При этом существенное право приобретает кадастровый номер земельного участка, на котором находится недвижимость. Именно в соответствии с ним оформляется право собственности на землю.

Если же приобретенный в собственность дом находится на земле государственной или коммунальной собственности, не находящейся в пользовании, новый владелец должен позаботиться о передаче ему земли в собственность или в пользование. Для этого он в течение 30 дней со дня государственной регистрации права собственности на дом должен обратиться с соответствующим ходатайством в органы местного самоуправления.

Кстати, недавно “NNS” писал: Кому не придется платить налог на землю – названы категории граждан[:ua]В Україні внесено зміни в право власності на землю. Згідно з новими правилами, що вступили в силу з 28 жовтня, право власності на землю під придбаним будинком автоматично переходить до нового власника будинку

Це випливає з нового закону № 1174. Він розглядає земельна ділянка та розташований на ній об’єкт нерухомості як єдину правову долю. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Як це відбуватиметься на практиці?

Під час купівлі-продажу будинку або його успадкування (мова йде не тільки про житлову нерухомість, але і інші споруди або об’єкти незавершеного будівництва) разом з правом на будівлю новий власник автоматично набуває і право власності на земельну ділянку під цією будівлею.

real estate agent working in his office P68S2PN min

Виняток становлять тільки багатоквартирні будинки.

Можливі також певні особливості набуття права на землю. Наприклад, якщо покупець або спадкоємець набуває право тільки на частку нерухомості. Тоді він автоматично набуває право на частку землі пропорційно його частці нерухомості. Але тут можливі варіанти. Наприклад, якщо попередній власник землі мав право приналежності на частку землі в іншому розмірі. Тоді його правонаступник отримує у власність землю в тому ж розмірі.

При цьому істотне право набуває кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться нерухомість. Саме у відповідності з ним оформляється право власності на землю.

Якщо ж набутий у власність будинок знаходиться на землі державної або комунальної власності, не знаходиться в користуванні, новий власник повинен подбати про передачу йому землі у власність або в користування. Для цього він протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на будинок повинен звернутися з відповідним клопотанням до органів місцевого самоврядування.

До речі, нещодавно “NNS” писав: Кому доведеться платити податок на землю – названі категорії громадян[:]

To Top