[:ru]Выезд ребенка за границу – согласие можно будет предоставить в электронной форме в портале «Дія»[:ua] Виїзд дитини за кордон – згоду можна буде надати в електронній формі у порталі «Дія»[:]

[:ru]Правительство одобрило законопроект относительно предоставления согласия на выезд ребенка за пределы Украины через портал «Дія»

Правительство одобрило проект Закона, которым вводится механизм внесения в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан информации о предоставлении согласия одним из родителей на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении второго родителя.

Информация будет вноситься в указанный Реестр одним из родителей через портал “Дія” или нотариусом на основании нотариально заверенной письменного согласия. Соответствующий проект будет передан на рассмотрение Верховной Раде. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Лига-Закон

«Предоставление согласия на временный выезд ребенка за границу в электронной форме с использованием электронной подписи является вполне обоснованным и оптимальным для минимизации неудобств и ускорения соответствующих процессов. Вместе с тем, в четко определенных законопроектом случаях будет обеспечиваться возможность временного выезда одного из родителей с ребенком за границу без согласия второго из родителей (в частности, если долг последнего по алиментам превышает трехмесячную сумму)», – прокомментировал первый заместитель Министра юстиции Евгений Горовец.

Законопроектом определяется предельный срок действия соответствующего разрешения – не более 3 лет.

По обращению одного из родителей, который имеет намерение осуществить такой выезд, второй из родителей в течение 10 календарных дней обязан предоставить соответствующее согласие или письменный отказ с указанием причин ее непредоставления.

В случае отказа можно будет обратиться в суд с заявлением о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за пределы Украины без согласия второго из родителей. Суд будет принимать решение о предоставлении соответствующего разрешения при условии, что это не противоречит интересам ребенка.

Также Правительство одобрило законопроект, которым с целью соблюдения баланса интересов вводится административная ответственность за ненадлежащее исполнение без уважительных причин одним из родителей установленного законом обязанности по информированию второго из родителей на временный выезд ребенка за пределы Украины.

Кстати, недавно “NNS” писал: В “Дії” появятся новые услуги: перечень

 [:ua]Уряд схвалив законопроект щодо надання згоди на виїзд дитини за межі України через портал «Дія»

Уряд схвалив проект Закону, яким запроваджується механізм внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян інформації про надання згоди одним із батьків на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі другого з батьків.

Інформація буде вноситись до вказаного Реєстру одним з батьків через портал Дія або нотаріусом на підставі нотаріально посвідченої письмової згоди. Відповідний проект буде передано на розгляд Верховній Раді. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Ліга-Закон

«Надання згоди на тимчасовий виїзд дитини за кордон в електронній формі з використанням електронного підпису є цілком обґрунтованим та оптимальним для мінімізації незручностей та пришвидшення відповідних процесів. Разом із тим, у чітко визначених законопроектом випадках забезпечуватиметься можливість тимчасового виїзду одного з батьків з дитиною за кордон без згоди другого з батьків (зокрема, якщо борг останнього за аліментами перевищує тримісячну суму)», – прокоментував перший заступник Міністра юстиції Євгеній Горовець.

Законопроектом визначається граничний строк дії відповідної згоди – не більше 3 років.

За зверненням одного з батьків, який має намір здійснити такий виїзд, другий з батьків протягом 10 календарних днів зобов’язаний надати відповідну згоду або письмову відмову із зазначенням причин її ненадання.

У разі відмови можна буде звернутися до суду із заявою про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України без згоди другого із батьків. Суд ухвалюватиме рішення про надання відповідного дозволу за умови, що це не суперечить інтересам дитини.

Також Уряд схвалив законопроект, яким з метою дотримання балансу інтересів запроваджується адміністративна відповідальність за неналежне виконання без поважних причин одним з батьків встановленого законом обов’язку щодо інформування другого із батьків про тимчасовий виїзд дитини за межі України.

До речі, нещодавно “NNS” писав: В “Дії” з’являться нові послуги: перелік

 [:]

To Top